Karz-ı Hasen Evlilik Desteği Nedir?

 • Daha önce evlilik yapmamış olan 18 - 33 yaş aralığındaki gençlere, evlilik için sağlanan faizsiz ev kurma yardımıdır.
 • Karz-ı Hasen evlilik destek programı bir bağış veya hibe olmayıp, faizsiz borç uygulamasıdır.
 • Aylık düzenli geliri olduğu halde, düğün/ev kurmak için yeterli birikimi olmayan adaylar, sitemiz üzerinden başvuru yapıp istenen evrakları ibraz ettikleri taktirde, ilgili komisyon başvuruları değerlendirir.
 • Kriterlere uygun adaylara komisyonca taktir edilen miktarda ve vadede destek sağlanır.
 • Evlenecek çiftlere verilecek olan mali destek, değerlendirme komisyonunun uygun göreceği vadelerde geri tahsil edilir.
 • Adaylardan aldıkları mali destek geri tahsil edilirken herhangi bir vade farkı uygulanmaz. (Örneğin: 30 bin TL borç alan aday, aynı tutarı vadeli olarak geri öder.)

Nasıl Çalışır

Mevcut Aşamalar Nelerdir ?

Kimler Yararlanabilir

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18-33 yaş aralığındaki evlenmek isteyen gençler ve kefilleri veya bu şartlara haiz olanların maddi evlenme yükümlülüğünü üstlenen ebeveynleri ve kefilleri.

Nasıl başvurulur

Evlenmek isteyen gençler veya çocuğunu evlendirmek iseteyen ebeveynler, Web sitesinden müracaat formunu doldurur ve istenen evrakları web sitesine yükleyerek müracaatlarını yaparlar.

Geri Ödeme Planı

Herhangi bir faiz veya vade farkı olmaksızın borç verilen miktar taksitlendirilerek geri alınır ve geri alınan borç projenin sürekliliğinin sağlanması için yeniden kaynak olarak kullanılır.

Başvurular Online olarak Yapılmaktadır.

Proje Hakkında Genel Görüşler

Ülkemizde en önemli iki bela var. Birisi Faiz belası diğeri ahlaki çöküntü. Rabbimizin hikmetidir ki bu proje iki belayada ilaç mahiyetinde. Hayırlara vesile olması dileğiyle.

Muhammed Hunkar

Muhammed Hunkar

Proje Gönüllüsü

Yaş aralığı doğru seçilmiş. Projeyi fizibilite eden ekibe başarılar diliyorum. Ülke gerçeklerinden habersiz sadece iyilik yapıyoruz adı altında bir çalışma olmadığının en önemli kanıtı diye düşünüyorum.

Süleyman EFE

Süleyman EFE

Proje Gönüllüsü

Bu zamanda faizsiz borç mu verilir diye düşünenler. İki dünyaya inananları anlamaya çalışmayın...

Berkan KAYA

Berkan KAYA

Milli Sporcu - Antrenör

Nasıl Çalışır

S.S Genç Yuva Yardımlaşma Dayanışma ve Sosyal Kalkınma Kooperatifi'nin Amacı;

Günümüzde, evlenme yaşı gelen ve evlenmek isteyen ancak evlilik masraflarını karşılayacak maddi imkanları olmadığı için evlenmeyi erteleyen genç kardeşlerimize ya da ebeveynlerine, evlenecekleri veya çocuklarını evlendirecekleri bir maddi imkanı “karz-ı hasen” olarak istifadelerine sunmaktır.

Karz-ı Hasen olarak verilen bu para, borç alanların ödeme kapasitesine göre belirlenip taksitler halinde kendilerinden geri tahsil edilecektir. Tahsil edilen bu tutar tekrar “Karz-ı Hasen” olarak kullandırılmaya devam edilecektir.

Kooperatifimiz hiçbir şekilde kar amacı gütmeden bu hizmeti sağlamaktadır.

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18-33 yaş aralığındaki evlenmek isteyen gençler ve kefilleri veya bu şartlara haiz olanların maddi evlenme yükümlülüğünü üstlenen ebeveynleri ve kefilleri.

Ana sayfamızda yer alan "Yeni Başvuru" bölümünden Başvuru formunu doldurunuz.

Adaylardan İstenecek belgeleri sisteme yükleyiniz. Ardından "Belge yüklemeyi tamamla ve onaya gönder" seçeneğini seçtiğinizde başvurunuz tarafımıza ulaşmış olacaktır.

*Karz-ı Hasen borçlandırmasına başvuruda bulunan adayların kooperatif ortaklığına Başvuru formunu doldurmalarına gerek yoktur. Bu işlem başvurunun onaylanması durumunda merkezimizde yapılacaktır.

 • Gelin ve damat adayının 18-33 yaş arasında olması,
 • Gelin ve damat adayının medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
 • Çiftlerin yasal olarak evlenmelerine engel bir manin bulunmaması,
 • Gelin ve damat adaylarından her ikisin de daha önceden evlenip boşanmamış olması,
 • Adayların veya kefillerinin alınan borcu ödeyebilme mali duruma sahip olması, 
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 99/1.fıkrası, 101/1.fıkrası, 102,103,104,105,225, 226 ve 227. maddelerinden hüküm giymemiş ve bu maddeler konusu suçlardan yargılanıyor olmamak.

 

Müracaat formunun doldurulması.
Adayların ve kefillerin kimlik fotokopileri.
Müracaat eden adaylar ve kefilleri için araştırma yapabilme ve KVK izin belgesi.
Adayların Adli sicil kaydı belgesi.
Adayların Vukuatlı nüfus kaydı belgesi.
Geri ödemeyi üstlenecek kişilerin gelir durumunu gösterir belge.
SGK çalışma dökümü belgesi.
Findeks notu belgesi.
SGK çalışma dökümü

İkametgah belgesi

İhtiyaç listesi (Tutarları ile birlikte) ve istenilen borcun tutarı

 

 

Belediyeden alınmış nikah günü gösterir belge

Kooperatif ortaklık bedelini gösterir belge

 

Müracaatları kabul edilen adaylar S.S Genç Yuva Yardımlaşma Dayanışma ve Sosyal Kalkınma Kooperatifinin  istediği tüm şartları yerine getirecektir. (Evraklar, sözleşme, senet, taksitlendirme, talimatlar, vs.)
Kendilerine bildirilen tarihte ödeme banka hesaplarına havale edilecektir.
Karşılıklı belirlenen geri ödeme tablosuna göre kooperatif hesabına aylık geri ödemelere başlanılacaktır.

Geri ödeme taksitleri, kooperatif banka hesabına havale yolu ile ödenir. 

Kefiller evlenecek gelin ve damadın anne/babaları öncelikli olmak üzere, velisi olabilecek akrabaları yada büyükleri olabilir. (amca,dayı,dede,hala,teyze,patron,müdür,vs.)

Kefiller bir önceki maddede belirtilen nitelikte olmalı ve olası hallerde ulaşılabilir olmaları gerekmektedir.

S.S Genç Yuva Yardımlaşma Dayanışma ve Sosyal Kalkınma Kooperatifinin Amacı;

"Madde 6- Kooperatifin amacı esas itibarıyla; Ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, böylece bireysel ve müşterek menfaatlerini koruyarak ortakların ihtiyaç halinde talep edecekleri kaynağı karşılıklı yardımlaşma ve kefalet suretiyle temin ve tediye ederek dayanışmacı bir yapıyla ortaklarının sürdürülebilir kalkınmalarını sağlamaktır." Bu sebeptendir ki kooperatife başvuran kişi/kişiler kooperatif ortağı olmak durumdadırlar. 

 Müracaatı kabul edilmiş adaylar kooperatife ortak olmak için yazılı olarak müracaat ederler. Bu dilekçede “anasözleşmenin tamamının okunduğu ve anasözleşmenin tüm hükümlerinin ve yükümlülüklerinin kabul edildiği” açıkça belirtilmelidir.

Yönetim Kurulu’nun kabul kararı ile müracaat edenin kooperatif ortaklığına kabulü gerçekleşir.
Kooperatife ortak olunduktan sonra “her ortağın en az 2 pay (2 x 100 TL = 200 TL) taahhüt etmesi zorunludur” (anasözleşme madde.8) kuralı gereği 2 pay tutarını 15 gün içerisinde kooperatife ödemek zorundadır.

*Karz-ı Hasen borçlandırmasına başvuruda bulunan adayların kooperatif ortaklığına Başvuru formunu doldurmalarına gerek yoktur. Başvurunun onaylanması durumunda Merkezimizde işlem yapılacaktır.

ORTAKLIK ŞARTLARI:

Madde 10- Kooperatife ortak olabilmek için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.

 •  Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişi olmak,
 •  Ortaklardan en az birinin yazılı referansına sahip olmak gerekir. kuruculardan bu şart aranmaz.
 •  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 99. maddesinin 1. fıkrası, 101. maddesinin 1, fıkrası, 102, 103, 104 ve 105. maddeleri ve 225, 226 ve 227. maddelerinden yargılanarak haklarında mahkumiyet hükmü verilen kişiler ortak olamaz.

 

 

ORTAKLIĞA KABUL:

Madde 11- Gerekli şartları taşıyanlar, kooperatife ortak olmak için ortak referansı ile birlikte yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Bu başvuru yazısına 10’uncu maddede belirtilen ortaklık şartlarının taşındığını gösteren belgeler eklenir. Ayrıca, bu başvuruda anasözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerinin kabul edildiği açıkça belirtilir.

 •  Ortaklığa kabul, yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.
 •  Yönetim Kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10’uncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.
 •  İstekli, ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, sermaye taahhüdünü ödemeye başlar.

Her ortak S.S Genç Yuva Yardımlaşma Dayanışma ve Sosyal Kalkınma Kooperatifine olan borcunu ödedikten sonra yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak ve yönetim kurulunun da bunu onaylaması suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu müracaatı 30(1 ay) gün içerisinde olumlu/olumsuz sonuçlandırması gerekir.

ORTAKLIKTAN ÇIKMA:

Madde 13- Her ortak hesap senesi sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim Kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.

 

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA:

Madde 14- Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır.

 1. 10’uncu maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler.
 2. Parasal yükümlülüklerini 30 gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığıyla yapılacak ihtarı takip eden on gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden bir ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,
 3. Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkûm olanlar.

 

 1. Genel kurulca kabul edilen iç çalışma yönetmeliğine aykırı davrandığı tespit edilenlere

Yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden 10 gün içinde bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden 1(bir) ay içerisinde de yükümlülükleri yerine getirmeyenler çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel Kurula itiraz edildiği taktirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır.

             Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir.

             Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar.

             Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

İletişim Bilgilerimizibn

Genç Yuva Kooperatifi

Kısıklı mah. Sarıgazi cad. No: 47 Çamlıca Üsküdar İst.

+0216 344 41 35

bilgi@gencyuva.org