Hakkımızda

Genç Yuva Kooperatifi

Hakkımızda

Vizyon

Allah (c.c) tarafından kişiye bahşedilen nimetleri diğer insanların ihtiyacı karşılanabilsin diye onlarla paylaşmanın gereği olarak, anlamı "karşılıksız güzel bir borç vermek" olan "Karz-ı Hasen" uygulamasını tesis etmek.

Misyon

Toplumun en temel yapı taşı olan aile kurumunun kurulabilmesi, korunabilmesi ve sürdürülebilmesi için evlilik çağına gelen gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olmak ve karşılaşacakları sosyal problemlerin çözümünde onlara rehberlik etmek.

Hakkımızda

Günümüzde, dijital dünyanın özellikle gençleri cezbettiği modern zamanda, sosyal medyanın büyüsüne kapılıp her arzuladığı ürünü ihtiyacı varmış gibi almak isteyen gençlerimiz, aslında bu şatafat dolu dünyadan kendilerini sıyırdıklarında abartılı düğün alışverişlerinin ve gösterişli düğünlerin aile saadetlerine halel getirdiğini görecek ve aile saadetinin, “bir kere evleniyorum zaten” cümlesinin masumiyetine aldanıp yapmış oldukları masraftan çok daha önemli olduğunu anlayacaktır.

Tüm bu sorunları gözlemleyen ve dert edinen gönüllü bir grup tarafından kurulan Genç Yuva Kooperatifi; hayatlarını idame ettirebilecek yeterliliği olduğu halde, maddi imkansızlıklardan dolayı ev kuracak birikimi olmayan ve evlenmeyi erteleyen gençlere yardımcı olmanın hem sosyal hem de dini bir yükümlülük olduğu bilinciyle hareket ederek, evlenecek çiftlerimize, ihtiyaçları olan maddi yardımın temin edilmesini sağlamaktadır.

Kooperatif kişilerin ortak olmak sureti ile ortaklarına amacı esas itibarıyla; ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, böylece bireysel ve müşterek menfaatlerini koruyarak ortakların ihtiyaç halinde talep edecekleri kaynağı karşılıklı yardımlaşma ve kefalet suretiyle temin ve tediye ederek dayanışmacı bir yapıyla ortaklarının sürdürülebilir kalkınmalarını sağlamaktır.

 Bu amaçla:

 1. Ortakları ve yakınları arasında sosyal etkileşimi artırmak üzere sosyal ve kültürel nitelikli faaliyetler düzenler Ortakları için sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturarak sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapar.
 2. Kooperatif ihtiyaç duyacağı finansmanı ortaklarından temin edebileceği gibi üçüncü kişi veya kuruluşlardan da nakdi veya gayri nakdî olarak temin etme yoluna gidebilir.
 3. Kooperatif, gerektiğinde ortakları ve üçüncü kişiler için yardım fonları oluşturur, bu amaçlarla ilgili eğitim faaliyetleri ve organizasyonlar düzenleyebilir.
 4. Kooperatif ortakları ve üçüncü kişiler arasında sağlıklı iletişim sağlayabilmek için toplantı, organizasyon, yemekli ve yemeksiz başkaca faaliyetleri tertip edebilir.
 5. Kooperatif, düğün ve başkaca sosyal organizasyonlar düzenleyebilir ve bu organizasyonlar ile ilgili her türlü ticari faaliyeti kendi başına veya başka kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yapabilir.
 6. Kooperatifin mali ihtiyacının karşılanması için katılım bankalarından borçlanabilir, aldığı borçları tekniğine uygun olarak zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayacak tedbirleri alır.
 7. Faiz karşılığı borç alma yoluna gitmez ve faiz karşılığı borç kullandırmaz.
 8. Amaçları doğrultusunda bağış alabilir ve bağış yapabilir. Ortaklarının sosyal dayanışma ve yardımlaşmalarını temin maksadıyla, yardım fonları oluşturur.
 9. Şartları genel kurulca çıkarılacak iç çalışma yönetmeliği ile belirlenmek üzere, helal niteliği haiz her türlü finansal yatırım aracına ve hisse senedine, her türlü sınai ve fikri haklara, patente, lisansa, markaya, telif hakkına yatırım yapabilir, devredebilir ve devralabilir.
 10. Kooperatif ve ortaklarının ortaklık hukukundan kaynaklanan hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı ve ipoteği alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde, bankalarda ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapar.
 11. Kooperatifin yukarıdaki amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ya da tüzel kişiliği haiz tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir. Katıldığı ortaklıklardaki görev ve faaliyetler için vekil tayin edebilir, kefil olabilir.
 12. Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari faaliyette bulunabilir.
 13. Şubeler açar, aynı amacı taşıyan diğer kooperatiflerle işbirliği yapar, amacına uygun kurulmuş ya da kurulacak olan üst birlik kuruluşlarına katılır, benzer amaçlı kooperatiflerin kuruluşunda öncülük eder ve onlara destek sağlar.
 14. Amaçlarını gerçekleştirmeye yardım edecek başkaca kooperatiflere veya şirketlere ortak olabilir yine bu amaçla yeni kooperatif veya şirket kurabilir. Amaçları doğrultusunda vakıf, dernek vb. tüzel kişiliklere üye olabilir. Kooperatif amacına ulaşabilmek için gerçek veya tüzel kişilerle ortaklaşa çalışmalarda bulunabilir.
 15. Gerektiğinde konusu ile ilgili eğitim, yayın, danışmanlık, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur, bu faaliyetleri yürütmek üzere ticari işletmeler kurabilir, kurulmuş işletmelere ortak olabilir, yatırım yapabilir, varlıklarını kiraya verebilir.

İletişim Bilgilerimiz

Genç Yuva Kooperatifi

Kısıklı mah. Sarıgazi cad. No: 47 Çamlıca Üsküdar İst.

+0216 344 41 35

bilgi@gencyuva.org